[Philippines] Missing Waterfall cover

Hi, this is very a beautiful missing Waterfall cover which I was exchanged with on FB Friend from Philippines.

  • Hi, đây là một bì khá đẹp về Thác Nước mà mình đã hoàn trao đổi với một bạn người Philippin

However it is not reach me successful. I plan to make a post for it.

  • Tuy nhiên mình không nhận được lá thư này. Nên viết bài này vì nó.

I hope who took it that you will never boring with philately.

  • Mình hy vong bạn đang giữ bì thư này sẽ không bao giờ chán chơi tem.

Unless please send it back to me cause it sent to my address lol. Thank you.

  • Nếu chán thì có thể gởi lại mình, vì nó có địa chỉ của mình. Cám ơn bạn lắm đấy.

Have a good day … with philately

  • Chúc một ngày tốt là với thú chơi tem

 

P/s: I don’t know the guy who is keeping it lives in Viet Nam or Philippines. If I know I wish to exchange for my waterfall cover hihi

  • Tái bút: Mình không biết người đang giữ lá thư này đang ở Việt Nam hay philippin nhỉ. Nếu biết mình xin trao đổi lại bì thư của mình hihi.
Missing Cover

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *