Make Cache For Envelope

Make Cache For Envelope

If you know any “Photoshop” program you can flow below steps to convert any picture to pencil picture for new catch.   Hình 01 Bước 01:  + Tạo 1 lớp Hue/Saturation adjiustment layer và giảm xuống mức thấp nhất để hình chuyển về trắng đen. + Tạo thêm lớp Brightness/Contract và chỉnh thông số như hình: (Hình 02) Hình 02…